உரிமை

இந்த நூல் கிரியேடிவ் காமன்ஸ் என்ற உரிமையில் வெளியிடப்படுகிறது . இதன் மூலம், நீங்கள்

  • யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.
  • திருத்தி எழுதி வெளியிடலாம்.
  • வணிக ரீதியிலும்யன்படுத்தலாம்.

ஆனால், மூலப் புத்தகம், ஆசிரியர் மற்றும் www.kaniyam.com பற்றிய விவரங்களை சேர்த்து தர வேண்டும். இதே உரிமைகளை யாவருக்கும் தர வேண்டும். கிரியேடிவ் காமன்ஸ் என்ற உரிமையில் வெளியிட வேண்டும்.

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

 

 

 

நூல் மூலம் :

http://static.kaniyam.com/ebooks/learn-mysql-in-tamil-part2.odt

License

Share This Book

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.