சமர்ப்பணம்

தம் குடும்பத்தினருக்காகவும், சுற்றத்தினருக்காகவும் உழைக்கும் அனைத்து சாதனைப் பெண்மணிகளுக்கும் இந்தப் புத்தகம் சமர்ப்பணம்.

License

Share This Book

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.